What Time Is It.

                                             
It's
10:00        ten o'clock       
10:05        five past ten
10:10        ten past ten
10:15        quarter past ten
10:20        twenty past ten
10:25        twenty-five past ten
10:30        half past ten
10:35        twenty five to eleven
10:40        twenty to eleven
10:45        quarter to eleven
10:50        ten to eleven
10:55        five to eleven
11:00        eleven o'clock